استعدادیابی یک برنامه آموزشی و پرورشی می باشد که طی این برنامه می توان در مدت یک سال خصوصیات و ویژگیهای ذاتی کودک اعم از هوش ، استعداد ، حافظه و خلاقیت او را در زمینه هایی که شاخص تر می باشد مشخص کرد .

استعدادیابی یک برنامه آموزشی و پرورشی می باشد که طی این برنامه می توان در مدت یک سال خصوصیات و ویژگیهای ذاتی کودک اعم از هوش ، استعداد ، حافظه و خلاقیت او را در زمینه هایی که شاخص تر می باشد مشخص کرد .

هدف کلی برنامه استعدادیابی:

شناخت هوش های برترکودک و هدف گذاری برای برنامه آینده کودک با این دیدگاه خاص که کودک در مسیر صحیح قرار گیرد و برنامه های آموزشی و پرورشی آن به طور دقیق برنامه ریزی شود تا در بخشهایی که او بسیار توانمند تر است رشد و شکوفایی خاصی حاصل شود .

مدت زمان دوره استعدادیابی:

این دوره حداقل یکسال به طول می انجامد زیرا که تمامی رفتارهای کودک باید در همه زمینه ها به طور دقیق بررسی شود و نتیجه این مشاهدات مکتوب  شود در پایان یکسال عملکرد های کودک بررسی می شود و نتیجه استعدادیابی او به شکل گواهی نامه ای در اختیار خانواده او قرار می گیرد.

تاثیر استعدادیابی برکودکان:

بی شک فرایند استعدادیابی در کودکان به شناخت ویژگی های او بسیار کمک می کند و باعث می شود که برنامه ریزی خانواده و محیط آموزشی دقیقا در جهت شکوفایی استعدادهای اوحرکت کند و وقت ونیروی کودک به جای اینکه هرز برود در مسیر صحیح رشد می کند.

 

نتیجه فرایند استعدادیابی :

پایان دوره به کودک گواهی نامه ای داده می شود مبنی بر اینکه هوش های برتر او در چه زمینه ای است ، در چه رشته های تحصیلی ، در چه مشاغلی و در چه مهارتهایی به بهترین شکل ممکن می تواند عملکرد داشته باشد ، در اصل یک دورنمایی از آینده کودک در اختیار خانواده قرار می گیرد

افزودن دیدگاه جدید