با توجه به دو قسمت قبل که راه های شناخت ضعف در بیان احساسات مطرح شد در این قسمت راه کارهایی برای از بین بردن این مشکل ارائه خواهد شد

افزودن دیدگاه جدید