دوره کارآموزی مربی گری مهدکودک فرزندان برتر آغاز شد

موسسه پرورش فرزندان برتر کارآموزان و مربیان مستعد در رشته های مرتبط با کودک را جهت کارآموزی قبول می کند

پایان دوره به کارآموزان محترم گواهی نامه اعطا می شود

افزودن دیدگاه جدید