آب بازی در فرزندان برتر

235a3f77-2d9a-4801-8285-981eaab861a8.jpg

5a296031-a2db-489c-a26a-09fc425cf061.jpg 

c04f9f3c-9653-4d89-a3f4-cc1ed736e3d3.jpg

ea0b0825-7b37-4b6c-94e3-572ee9c069a5.jpg

fcda66d1-2907-4637-b6b3-9d2e134c853e.jpg

افزودن دیدگاه جدید

محتویات منتشر شده روی وب سایت موسسه فرزندان برتر همگی به منظور اطلاع رسانی بهتر به خانواده های عزیز تدارک دیده شده است و تاکیدی بر درمان توسط موسسه فرزندان برتر نیست.

موسسه فرزندان برتر در حال حاضر فقط در زمینه استعدادیابی کودکان براساس روش هوارد گاردنر فعالیت دارد.

بستن اطلاعیه