شن بازی درمانی

روشی تشخیصی همراه با راهبردهای درمانی مبتنی بر رویکرد روانپویشی یونگ می با شد که طی آن کودک تعارضات حل نشده ای را که در ضمیر نا خود آگاه خود نهفته است، برون فکنی می کند و کارشناس متخصص در این تکنیک با مشا هده و ثبت این وقایع کمک می کند تا رفتار های نابهنجار کودک شناسایی و در طی یک دوره درمانی این رفتار ها درمان شود.

روشی تشخیصی همراه با راهبردهای درمانی مبتنی بر رویکرد روانپویشی یونگ می با شد که طی آن کودک تعارضات حل نشده ای را که در ضمیر نا خود آگاه خود نهفته است، برون فکنی می کند و کارشناس متخصص در این تکنیک با مشا هده و ثبت این وقایع کمک می کند تا رفتار های نابهنجار کودک شناسایی و در طی یک دوره درمانی این رفتار ها درمان شود.

افزودن دیدگاه جدید

محتویات منتشر شده روی وب سایت موسسه فرزندان برتر همگی به منظور اطلاع رسانی بهتر به خانواده های عزیز تدارک دیده شده است و تاکیدی بر درمان توسط موسسه فرزندان برتر نیست.

موسسه فرزندان برتر در حال حاضر فقط در زمینه استعدادیابی کودکان براساس روش هوارد گاردنر فعالیت دارد.

بستن اطلاعیه