کارشناسان

   کارشناسان و متخصصین گروه فرزندان برتر

 

   دکتر امیر همایون مجد:   دکترای روانشناسی

   دکتر مهشید آقاجانزاده:   دکترای گفتار درمانی

   سارا حاصلی:                کارشناس ارشد کاردرمانی

   رابعه تبار:                    کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و سکسولوژی

   فاطمه رجبی فرد:          کارشناس ارشد کودکان استثنایی

   سارا عقیلی:                 کارشناس ارشد کاردرمانی

   حبیب زاده:                 کارشناش گفتار درمانی و کارشناس ارشد روانشناسی استثنایی

   ندا بهزادی نسب:        کارشناس روانشناسی کودکان

   مونیکا یهودا زاده:         کارشناس روانشناسی

   ریحانه عباسیان:           کارشناس کودکان استثنایی