کارشناسان

کارشناسان و متخصصین گروه فرزندان برتر

  • دکتر امیر همایون مجد: دکترای روانشناسی
  • دکتر فاطمه رجبی فرد: دکترای کودکان استثنایی
  • دکتر مهشید آقاجانزاده: دکترای گفتار درمانی
  • سارا حاصلی: کارشناس ارشد کاردرمانی
  • رابعه تبار: کارشناس ارشد روانشناسی 
  • سارا عقیلی: کارشناس ارشد روانشناسی 
  • شهره حبیب زاده: کارشناس ارشد گفتار درمانی
  • ریحانه عباسیان: کارشناس روانشناسی
  • راضیه محبوبی: کارشناس روانشناسی
  • سهرابی: کارشناسی ارشد گفتار درمانی