ارزیابی جسمانی

ارزیابی جسمانی کودکان

ارزیابی جسمی کودکان توسط متخصص فیزیوتراپیست

 

1- ارزیابی کامل مفاصل

2- بررسی افتادگی شانه ها

3- ارزیابی انحرافات ستون فقرات

4- ارزیابی کوتاهی ها و ضعف عضلات

5- ارزیابی راستای بدن

6- ارزیابی راه رفتن کودک

 

افزودن دیدگاه جدید