هدف کلی برنامه استعدادیابی

شناخت هوش های برترکودک و هدف گذاری برای برنامه آینده کودک با این دیدگاه خاص که کودک در مسیر صحیح قرار گیرد و برنامه های آموزشی و پرورشی آن به طور دقیق برنامه ریزی شود

هدف کلی برنامه استعدادیابی:

شناخت هوش های برترکودک و هدف گذاری برای برنامه آینده کودک با این دیدگاه خاص که کودک در مسیر صحیح قرار گیرد و برنامه های آموزشی و پرورشی آن به طور دقیق برنامه ریزی شود تا در بخشهایی که او بسیار توانمند تر است رشد و شکوفایی خاصی حاصل شود .

افزودن دیدگاه جدید